ÖNKORMÁNYZATAz önkormányzat hivatalos megnevezése:

 Mihályháza Község Önkormányzata

 
Az önkormányzat székhelye:

 8513 Mihályháza, Jókai u. 2.


Az önkormányzat elérhetősége:

Telefon: +36 89 348-586

Fax: +36 89 348-586

E-mail:mihalyhaza@intellimail.hu

Web: www.mihalyhaza.hu

 

A helyi önkormányzat - törvény keretei között - önállóan szabályozhatja, illetve egyedi ügyekben szabadon igazgathatja a feladat és hatáskörébe tartozó közügyeket. Döntését az Alkotmánybíróság, illetve a Bíróság és kizárólag jogszabálysértés esetén bírálhatja felül.

Az önkormányzati feladatokat a képviselő-testületet és szervei, a polgármester, a képviselő-testület hivatala látja el.

A települési önkormányzat képviselő-testületének törvények által előírt kötelező önkormányzati feladat- és hatáskörei:

a./ Az önkormányzat feladatai a közszolgáltatások körében:

 - a településrendezés és településfejlesztés,
- az épített és természeti környezet védelme,
- a lakásgazdálkodás,
- a vízrendezés, csapadékvíz elvezetés és csatornázás,
- a köztemetők fenntartása,
- a helyi közutak és közterületek fenntartása,
- a helyi köztisztaság biztosítása,
- gondoskodás a helyi tűzvédelemről és a közbiztonság helyi feladatairól,
- közreműködés az energia szolgáltatásban,
- közreműködés a foglalkoztatás megoldásában,
- gondoskodás az óvodai nevelésről, az egészségügyi és szociális ellátásról, valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról.
- a nemzetiségi és etnikai kisebbség jogai érvényesítésének biztosítása,
- az egészséges életmód közösségi feltételeinek az elősegítése.
- a közösségi tér biztosítása, a közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása.


b./ Az önkormányzat köteles gondoskodni:

- az egészséges ivóvízellátásról,
- az óvodai nevelésről,
- az egészségügyi és szociális alapellátásról,
- közvilágításról,
- a helyi közutak és köztemető fenntartásáról,
- a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesüléséről,

 
Az önkormányzat jogi személy.
Az önkormányzati feladat- és hatáskörök a képviselő- testületet illetik meg.
A képviselő-testületet a polgármester képviseli.
   
A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- az önkormányzati rendeletalkotás,
- az önkormányzat szervezetének és működésének meghatározása,
- a törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, megbízás és felmentés,
- a helyi népszavazás kiírása,
- az önkormányzati jelképek, kitüntetések és elismerő címek meghatározása, használatuk szabályozása, a díszpolgári cím adományozása,
- a gazdasági program megállapítása és végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása,
- megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati szervhez való csatlakozás,
- településrendezési terv jóváhagyása,
- hitel felvétele,
- kötvénykibocsátás, továbbá a közösségi célú alapítvány és alapítványi forrás átvétele és átadása,
- önkormányzati társulás létrehozása, társuláshoz érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás,
- intézmény, vállalkozás, gazdasági társaság alapítása,
- közterület elnevezése, emlékmű és köztéri szobor állítása,
- eljárás kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál,
- felterjesztési jog gyakorlása,
- a népi ülnök megválasztása,
- állásfoglalás megyei önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha az általa nyújtott szolgáltatás a települést is érinti,
- amit a törvény a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe utal,

A képviselő-testület egyes hatásköreit a polgármesterre a helyi kisebbségi önkormányzat testületére a törvényben meghatározottak szerint társulására ruházhatja.
E hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, e hatáskört visszavonhatja.
A képviselő-testület által átruházott hatáskörök tovább nem ruházhatók.
 
A képviselő-testület tagjainak száma 5 fő. 


A képviselő-testület évente legalább 6 ülést tart.
 
A képviselő-testület alakuló ülésén:

- a polgármester és a képviselők esküt tesznek.
- megválasztja az alpolgármestert
- meghatározza bizottságait, megválasztja a bizottságok tagjait

   
A képviselő-testület ülésére meg kell hívni:

a./  a képviselő-testület tagjait,


b./ a képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal részt venni jogosult személyeket

- jegyzőt
- a helyi kisebbségi önkormányzat elnökét
- a helyben működő pártok vezetőit


c./ A meghívásra okot adó napirendi pont tárgyalásához, a napirendi pont tárgyalásakor

- a tanácskozási joggal részt venni jogosult személyeket,
- az érintettet amennyiben meghívását törvény írja elő,
- azoknak a bizottságoknak a nem képviselő-testületi tagjait, amely bizottságokat a napirendi pont érinti,
- napirendi pontok előadóit,
- akiket meghívni a polgármester indokoltnak tart,

   
A képviselő-testület ülése nyilvános.
 
A képviselő-testület

a./ zárt ülést tart, választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása, állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele, továbbá önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi és kitüntetési ügy tárgyalásakor.


b./ zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdekeit sértené.

 
A hallgatóság a nyilvános ülésen csak a részére kijelölt helyen foglalhat helyet. Tetszést vagy nem tetszést nem nyilváníthat, az ülés munkáját nem zavarhatja.
 
A napirendet a képviselő-testület állapítja meg.
 
A határozat elfogadásához a jelenlévő képviselők több mint felének igen szavazata
szükséges.
 
A képviselő-testület minősített többségi szavazattal dönt:

a./ rendeletalkotás; 


b./ szervezetének kialakítása és működésének meghatározása; 


c./ törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, megbízás;


d./ önkormányzati társulás létrehozása, társuláshoz, érdekképviseleti szervhez való csatlakozás; 


e./ megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati szervhez való csatlakozás; 


f./ intézmény, vállalat, gazdasági társaság alapítása; 


g./ képviselő Ötv. 14. §. (2) bek. szerinti döntéshozatalból való kizárása; 


h./ vagyonával való rendelkezés és az általa kiirt pályázat tárgyalásához zárt ülés elrendelése; 


i./ a képviselő-testület hatáskörének átruházása; 


j./ a képviselő-testület Ötv. 18. §. (3) bek. szerinti, megbízatása előtti feloszlatása; 


k./ a polgármester sorozatos törvénysértő tevékenysége, mulasztása miatti Ötv. 33/C §. szerinti kereset benyújtása; 


l./ a település másik megyéhez történő Ötv. 56. §. (9) bekezdés szerinti átcsatolásának kezdeményezése tárgyában..

Minősített többséghez a megválasztott képviselők több mint felének egybehangzó szavazata szükséges.

A képviselő-testület akkor határozatképes ha az ülésen a települési képviselők több mint a fele jelen van.

A képviselő-testület üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni.

Választási eredmények
2014